gấp hai trong Tiếng Anh là gì?

gấp hai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp hai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gấp hai

    * phó từ twice, doubly

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gấp hai

    twice (as much as)