gấp ngoài trong Tiếng Anh là gì?

gấp ngoài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp ngoài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gấp ngoài

    * ngđtừ

    reduplicate