gấp bốn trong Tiếng Anh là gì?

gấp bốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp bốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gấp bốn

    * dtừ

    quadruplicity; * phó từ quadruply

    * ttừ

    quadruple