gấp lên nhiều lần trong Tiếng Anh là gì?

gấp lên nhiều lần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp lên nhiều lần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gấp lên nhiều lần

    * ttừ

    multiplicative