gấp khúc trong Tiếng Anh là gì?

gấp khúc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp khúc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gấp khúc

  broken; zigzag

  cắt theo đường gấp khúc to cut along the broken line

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gấp khúc

  * adj

  broken ; zigzag

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gấp khúc

  broken, zigzag