gấp lại trong Tiếng Anh là gì?

gấp lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gấp lại

    * ttừ

    foldaway