gấp ngày trong Tiếng Anh là gì?

gấp ngày trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp ngày sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gấp ngày

    to near the deadline

    phải nhanh lên, việc gấp ngày rồi we must hurry up, the job is nearing its deadline

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gấp ngày

    Nearing the dead-line

    Phải nhanh nữa lên, việc gấp ngày rồi: We must hurry up, the job is mmearing its dead-line