gấp gáp trong Tiếng Anh là gì?

gấp gáp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp gáp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gấp gáp

    pressing; urgent

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gấp gáp

    Pressing, urgent (nói khái quát)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gấp gáp

    pressing, urgent