gấp bội trong Tiếng Anh là gì?

gấp bội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp bội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gấp bội

  by many times; manyfold

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gấp bội

  * adj

  multifold, manyfold

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gấp bội

  (1) to multiply; (2) a lot, much