gấp năm trong Tiếng Anh là gì?

gấp năm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp năm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gấp năm

    * ttừ

    quintuple