gấp mười trong Tiếng Anh là gì?

gấp mười trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp mười sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gấp mười

    * ttừ, phó từ

    tenfold