gấp rút trong Tiếng Anh là gì?

gấp rút trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp rút sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gấp rút

    very pressing; very urgent

    công việc này phải làm ngay, thời gian gấp rút lắm rồi this job must be done at once, it is very urgent

    làm điều gì một cách gấp rút to do something in a rush; to be in a hurry to do something

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gấp rút

    very pressing, very urgent