gấp vào trong Tiếng Anh là gì?

gấp vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gấp vào

    * thngữ

    to turn in