gấp ba lần trong Tiếng Anh là gì?

gấp ba lần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp ba lần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gấp ba lần

    three times as often, three times as much