gấp chục lần lớn hơn trong Tiếng Anh là gì?

gấp chục lần lớn hơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp chục lần lớn hơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gấp chục lần lớn hơn

    ten times bigger than