gấp chín lần trong Tiếng Anh là gì?

gấp chín lần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp chín lần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gấp chín lần

    * ttừ, phó từ

    ninefold