gương xấu trong Tiếng Anh là gì?

gương xấu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương xấu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gương xấu

    bad example