gương lồi trong Tiếng Anh là gì?

gương lồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương lồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gương lồi

    (lý) convex mirror

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gương lồi

    (ly') Convex mirror

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gương lồi

    convex mirror