gương lõm trong Tiếng Anh là gì?

gương lõm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương lõm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gương lõm

    (lý) concave mirror

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gương lõm

    (ly') Concave mirror

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gương lõm

    concave mirror