gương tư mã trong Tiếng Anh là gì?

gương tư mã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương tư mã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gương tư mã

    (từ-nghĩa cổ) hand mirror