gương mù trong Tiếng Anh là gì?

gương mù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương mù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gương mù

    bad example