gương nhìn sau đèn đỏ trong Tiếng Anh là gì?

gương nhìn sau đèn đỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương nhìn sau đèn đỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gương nhìn sau đèn đỏ

    * dtừ

    reflector