gương lò trong Tiếng Anh là gì?

gương lò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương lò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gương lò

    (cửa mở) face

    gương lò đang khai thác development face

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gương lò

    face