gương nga trong Tiếng Anh là gì?

gương nga trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương nga sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gương nga

    (từ-nghĩa cũ, văn chương) phoebe, phoebe's lamp, the moon

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • gương nga

    (từ cũ; nghĩa cũ, văn chương) Phoebe, Phoebe's lamp, the moon

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gương nga

    phoebe, phoebe’s lamp, the moon