gương mặt trong Tiếng Anh là gì?

gương mặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương mặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gương mặt

  face; * nghĩa bóng figure

  những gương mặt lạ strange faces

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gương mặt

  Look, expression of the face

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gương mặt

  look, expression of the face