gương hậu trong Tiếng Anh là gì?

gương hậu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương hậu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gương hậu

    rear-view mirror