gương đứng trong Tiếng Anh là gì?

gương đứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương đứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gương đứng

    full-length mirror