gương nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

gương nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gương nhỏ

    * dtừ

    handglass