gương tay trong Tiếng Anh là gì?

gương tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gương tay

    hand mirror