gương mờ trong Tiếng Anh là gì?

gương mờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương mờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gương mờ

    ground glass, frosted glass