gương sáng trong Tiếng Anh là gì?

gương sáng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương sáng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gương sáng

    good example

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gương sáng

    good example