gương đứng ngả được trong Tiếng Anh là gì?

gương đứng ngả được trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương đứng ngả được sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gương đứng ngả được

    * dtừ

    cheval-glass