gương lớn trong Tiếng Anh là gì?

gương lớn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gương lớn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gương lớn

    * dtừ

    pier-glass