wooden leg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wooden leg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wooden leg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wooden leg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wooden leg

    Similar:

    peg: a prosthesis that replaces a missing leg

    Synonyms: leg, pegleg

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).