wooden-head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wooden-head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wooden-head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wooden-head.

Từ điển Anh Việt

  • wooden-head

    * danh từ

    thằng ngốc, đồ ngu