wooden shingles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wooden shingles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wooden shingles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wooden shingles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wooden shingles

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm lợp bằng gỗ