wooden weir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wooden weir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wooden weir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wooden weir.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wooden weir

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đập bằng kết cấu gỗ