wooden protection apron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wooden protection apron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wooden protection apron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wooden protection apron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wooden protection apron

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sân bảo vệ bằng gỗ