wooden rammer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wooden rammer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wooden rammer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wooden rammer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wooden rammer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dụng cụ đầm bằng gỗ