woodened partition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woodened partition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woodened partition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woodened partition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • woodened partition

    * kỹ thuật

    vách gỗ