wooden resonance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wooden resonance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wooden resonance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wooden resonance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wooden resonance

    * kỹ thuật

    y học:

    âm vang tiếng gổ