wooden shingle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wooden shingle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wooden shingle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wooden shingle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wooden shingle

    * kỹ thuật

    ván lợp