wooden sheet pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wooden sheet pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wooden sheet pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wooden sheet pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wooden sheet pile

    * kỹ thuật

    cọc ván

    ván cừ