wooden spoon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wooden spoon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wooden spoon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wooden spoon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wooden spoon

    a booby prize consisting of a spoon made of wood

    a spoon made of wood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).