wooden prop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wooden prop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wooden prop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wooden prop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wooden prop

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trụ giàn gỗ