wooden pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wooden pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wooden pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wooden pole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wooden pole

    * kỹ thuật

    cột gỗ