thin taste nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thin taste nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thin taste giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thin taste.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thin taste

    * kinh tế

    vị nhẹ