thin shell with zero bending moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thin shell with zero bending moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thin shell with zero bending moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thin shell with zero bending moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thin shell with zero bending moment

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vỏ mỏng trong đó mômen uốn triệt tiêu