thin flour dough nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thin flour dough nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thin flour dough giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thin flour dough.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thin flour dough

    * kinh tế

    nhũ tương bột