supply teacher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supply teacher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supply teacher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supply teacher.

Từ điển Anh Việt

  • supply teacher

    * danh từ

    thầy dạy thay